Guozhuang Shen

Conference Interpreter

Mailing address

Apt. 5-4-1001
Xi Diao Yu Tai Jia Yuan, Hai Dian District
100142 Beijing
Xidiaoyutai Jiayuan 5-4-1001
Haidian

Professional address:

北京

Contact

Member

AIIC Asia-Pacific AIIC Asia-Pacific Active Member since 2000

Languages

  • A
    Chinese Native language
  • B
    English Speaking and understanding

Language combination

  • English to Chinese
  • Chinese to English