Cheng (James) Zhan

Conference Interpreter

Mailing address

School of Foreign Languages
Sun Yat-sen University, No.135 Xingangxi Lu
510275 Guangzhou

Professional address:

Guangzhou

Contact

Member

AIIC Asia-Pacific AIIC Asia-Pacific Active Member since 2011

Languages

  • A
    Chinese Native language (interprets from/to)
  • B
    English Interprets from/to

Language combination

  • English to Chinese
  • Chinese to English